จริงหรือไม่ ความสัมพันธ์มักจบลง ถ้าถูกสังคมกดดัน

ถ้าเราสังเกต คนส่วนใหญ่มักคาดหวังให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับคนรัก ให้เป็นไปตามครรลองอันดีงามของสังคม

1 Comment